ALGTEKST-TERVIKTEKST ttü õigus 22. novembril 2016 toimus infotund üliõpilastele EIK ja TTÜ ühinemise teemadel. ühe õppeaine piires on üliõpilasel õigus kuni kolmele sooritusele; 2) õigus kordussoorituseks (arvestus, eksam) kehtib arvates aine õpetamissemestrist ülejärgmise semestri õppetööalase liikumise lõpuni.
Tartu Ülikooli õigusteaduskond - oigus.ut.ee TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
TTÜ fotopank 3.6 TTÜ-l on õigus nõuda üliõpilaselt tagasi väljamakstud õppetoetus kuude eest, mil üliõpilasel ei olnud tulenevalt seadusest ja käesolevast juhendist õigust toetust saada, ning määrata see uuele üliõpilasele vastavalt paremusjärjestusele.
Tallinna Tehnikaülikool Museaalide digitaalsed koopiad ja pildistused valmistatakse TTÜ Muuseumis. Üldjuhul muuseumikogus olevaid museaale tellijale koopia tegemiseks ei väljastata; Digiteegis olemasolevate originaalfailide tellijale antakse soovitud failide allalaadimise õigus pärast arve tasumist hiljemalt järgmisel tööpäeval. Piltide kasutustingimused.
Vastuvõtt avatud õppesse < Avatud õpe < Täiendusõppija TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi
Tallinna Tehnikaülikooli seadus – Riigi Teataja ttü õigus Tallinna Ülikool (lühend TLÜ) on targa eluviisi eestvedaja. Meie siht on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud arendamist.
Täiendusõppija < Tallinna Tehnikaülikool - Sinu elustiil! ttü õigus § 12 „Omavalitsusüksuste õigus moodustada liite ja ühisasutusi“ kohaselt on omavalitsusüksustel õigus moodustada teiste omavalitsusüksustega liite ja ühisasutusi õigusaktides sätestatud alustel ja korras. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövorme käsitleb seaduse § 62. „Koostöövormid“
Tallinna Tehnikaülikooli seadus – Riigi Teataja Õigus uuesti sooritada“ veerus kuvatakse, kas õppuril on vastava deklaratsiooni alusel õigus eksamit sooritada, õppuri soorituste arv ja saadud tulemused. Õppuril õigus sooritada õppeaines eksamit ühe deklaratsiooni alusel kahel korral.
antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste Õigusalane praktika on aine, mis annab üliõpilastele praktilise kogemuse oma valitud erialal töötamiseks. Praktika viiakse läbi kas õigusvaldkonnaga seotud riigiasutustes (nagu kohtud, ombudsman, ministeeriumid, mittetulundusühingud), eraettevõtetes (nagu õigusbürood, advokaadibürood jt. asutused) või rahvusvahelistes organisatsioonides (nagu Euroopa Komisjon, ÜRO või teised
Praktika < Tudengile < Õiguse instituut < Instituut ttü õigus EBS, TTÜ Õigus Rakenduskõrghariduse diplom Diploma of professional higher education Sotsiaalteaduse bakalaureus Bachelor of Arts in Social Sciences (BA) TLÜ, TTÜ, TÜ Õigusteaduse magister Master of Arts in Law (MA) TLÜ, TTÜ, TÜ Filosoofiadoktor Doctor of Philosophy (PhD) TÜ
| Tallinna Ülikool TTÜ ALO poolt juhatuse esimees ja kaks aseesimeest, TTÜ poolt rektor ja kaks tema poolt määratud esindajat. 6.5.2 Ametiühingu usaldusisikutel on õigus kontrollida kollektiivlepingu täitmist TTÜ struktuuriüksustes, mille ametiühingu liikmete volitused neil on.